สินค้าและบริการ

จากธรรมชาติ.. สู่ธรรมชาติ.. เพื่อธรรมชาติ..
เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

ด้วยผลิตภัณฑ์เพื่อเกษตรอินทรีย์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลก ซึ่งนำเข้าวัตถุดิบที่ผ่านการวิจัยในประเทศเกาหลีเป็นเวลามากกว่า 60 ปี มาใช้ในกระบวนการผลิต ภายใต้แนวคิดที่มุ่งให้ความสำคัญในเรื่องการบำบัดสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการทางชีวภาพ โดยมีหัวใจหลักสำคัญที่มาจากการใช้จุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง ซึ่งผ่านการคัดเลือกเอาเฉพาะสายพันธุ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการเร่งการเจริญเติบโตของพืชมาใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ของเรา