ผลิตภัณฑ์ฟื้นฟู สร้างดินดี

หัวเชื้อจุลินทรีย์ “อินทรีผยอง”

หัวเชื้อจุลินทรีย์ พันธุ์อึด ที่มีศักยภำพในกำรช่วยปรับสภำพดิน ฟื้นฟูสภำพดินให้ร่วนซุย ปรับค่ำควำมเป็น(กรด-ด่ำง ของดินให้เหมำะสมต่อกำรปลูกพืช ก่อเกิดควำมยั่งยืนของกำรทำเกษตรกรรมในระยะยำว
อีกทั้งจุลินทรีย์ที่บรรจุในหัวเชื้อ.. ยังมีประโยชน์ในกำรให้ธำตุอำหำรหลัก ทั้งไนโตรเจน โพแทสเซียม และฟอสฟอรัส ตลอดจนธำตุอำหำรรองที่จำเป็นต่อพืช จึงทำให้พืชในแปลงเพำะปลูกที่ผ่ำนกำรใช้ หัวเชื้อจุลินทรีย์ “อินทรีผยอง” ได้รับธำตุอำหำรที่ครบถ้วน ทำให้พืชแข็งแรง เพิ่มผลผลิต อีกทั้งยังช่วยให้พืชเกิดกำรผลิตสำรต่ำงๆ เช่น กรดอินทรีย์ กรดอะมิโน ฮอร์โมน และวิตำมิน ซึ่งช่วยกระตุ้นกำรเจริญเติบโตของพืช และยังสร้ำงสำรปฏิชีวนะออกมำควบคุม โรค-แมลงศัตรูพืชอีกด้วย
และที่สำคัญ หัวเชื้อจุลินทรีย์ “อินทรีผยอง” ยังสำมำรถใช้ได้กับแปลงปลูกพืชทุกชนิด