อินทรีผยอง
“อินทรีผยอง” คือ ผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยม ซึ่งนำสุดยอดนวัตกรรมด้านการเกษตรจากประเทศเกาหลีมาพัฒนาต่อยอด
โดยมีการทดลองใช้จริงแล้ว ในพื้นที่เพาะปลูกทุกภูมิภาคของประเทศไทย

หัวใจสำคัญของเกษตรอินทรีย์ คือ ความยั่งยืนของผืนดิน

ถ้าดินดี...พืชก็ย่อมแข็งแรงสมบูรณ์ดี

สินค้าและบริการ
ด้วยผลิตภัณฑ์เพื่อเกษตรอินทรีย์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลก ซึ่งนำเข้าวัตถุดิบที่ผ่านการวิจัยในประเทศเกาหลีเป็นเวลามากกว่า 60 ปี มาใช้ในกระบวนการผลิต ภายใต้แนวคิดที่มุ่งให้ความสำคัญในเรื่องการบำบัดสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการทางชีวภาพ

สินค้าแนะนำ

ข่าวสารและกิจกรรม